Excel Drawer Lock : Excel Drawer Lock, Excel 449, Excel 559, Excel 669, Excel 749, Excel 777, Excel 779, Excel 889, Excel 919

EXCEL 449

สำหรับไม้หนาไม่เกิน 16 มม. : To be applied for 16 mm. thick or less

EXCE 559

สำหรับไม้หนาไม่เกิน 16 มม.: To be applied for 16 mm. thick or less

EXCE 669

สำหรับไม้หนาไม่เกิน 24 มม. : To be applied for 24 mm. thick or less

EXCE 749

สำหรับไม้หนาไม่เกิน 24 มม. : To be applied for 24 mm. thick or less

EXCE 777

สำหรับไม้หนาไม่เกิน 16 มม. : To be applied for 16 mm. thick or less

EXCE 779

สำหรับไม้หนาไม่เกิน 16 มม. : To be applied for 16 mm. thick or less

EXCE 889

สำหรับไม้หนาไม่เกิน 16มม. : To be applied for 16 mm. thick or less

EXCE 919

สำหรับเฟรมอลูมิเนียมหนาไม่เกิน 16 มม. : For aluminium frame with thickness up to 16 mm.